MongolTolbo

Traditional Mongolian Script Font

(монголтолбо) хувилбар 6 (08-20-2015)
Font Information   Дүрэм   Font Download

"Монгол хэлний тухай хуулийн төсөл"-өөс

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ

ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃

ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ

7 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠰᠦᠭ ᠰᠣᠩᠭᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ

7.1᠃ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠻᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠥᠲᠦᠯᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠨᠠᠠ᠃

7.2᠃ ᠥᠮᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠩᠭᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯᠡᠡ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨᠠᠠ᠃

7.3᠃ ᠶᠡᠬᠡ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠡᠯᠰᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠠᠠ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠣᠭᠤᠭᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨᠡᠡ᠃

7.4᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠭᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭᠠᠠ᠂ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠭᠡᠬᠦ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨᠠᠠ᠃

7.5᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠥᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠭᠡᠷᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠦ ᠻᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨᠡᠡ᠃

ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ

8 ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ

8.1᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠻᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠮᠡᠯ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠤᠭ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠥᠷᠳᠡᠨᠡᠡ᠃

8.2᠃ ᠻᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 22.1 ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠣᠯᠤᠨᠠᠠ᠃

8.3᠃ ᠻᠢᠷᠢᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ 22.1 ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠢᠨᠠᠵᠤ᠂ 21.1 ᠳᠦ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭᠠᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠨᠠᠠ᠃

ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠡᠴᠡ

Гарын драйверМонгол бичгийн хөгжлийн тухай өгүүлэх mongolfont.blogspot.com нэртэй блог нээж, гарын драйверын тухай нэлээд дэлгэрэнгүй тайлбарыг Гарын драйверын тухай маш хялбар гэсэн нэртэй бичлэгт орууллаа, уншина уу.

Кирил байрлалтай гарын драйвер.


Кирил байрлалтай гарын загвар

  Татах Гарын драйвер (виндовс үйлдлийн систем)
Латин байрлалтай гарын драйвер.


Латин байрлалтай гарын загвар


  Татах Гарын драйвер (Виндовс үйлдлийн систем)

Фонтын дүрэм

Хувилбар сонгогч ашиглахгүй фонтын дүрмээр хувирах дүрмүүд
 1. Эм үгийн дараа бичигдэх "шиг" гэдэг үгийн төгсгөл "Г" нь эм хувилбараар илэрнэ.
 2. Монгол үгэнд орсон зарим үсгийг хувилбар сонгогч (FVS) ашиглахгүй бичих түгээмэл үгс:
  1. "Эд", “дэд" зэрэг үгийн төгсгөл ”Д”-г охор сүүлтэй “Д”-рүү хувирна
  2. “Маяг”, “хаяг”, “жаяг” зэрэг үгийг бичих үед “Й” гийгүүлэгч буюу шилбийг этгэр шилбэ болгоно
  3. "эдл"-ээр эхэлсэн үгсийн "Д" үсгийг шилбэтэй гэдсээр дүрслэнэ.

Гадаад үгэнд орсон зарим үсгийг хувилбар сонгогч ашиглахгүй бичих:
 1. “Т” гийгүүлэгч дараах тохиолдолд битүү (гэдрэг) “Т” болно. Үүнд:

  1. “Е” эгшгийн өмнө буюу дараа (метр, бартер, хетеро,Етиоп)
  2. Гохтой “З”, “К”, “П”, “Ф”, сэнжтэй “Ц”, дусалтай “Ш” зэрэг гадаад үгэнд ордог гийгүүлэгчийн дараа (ОЗТока, оКТав, аПТамил, оФТагель, соЦТорг, аШТон)
  3. Үгийн эхэнд орсон “С” гийгүүлэгчийн дараа (статус)
  4. Дараалан орсон хоёр "Т" (Оттава);
  5. Гийгүүлэгчийн өмнө (Суматра)
  6. Хоёр гийгүүлэгчийн дунд орох (АсТра)
  7. Хувилбар сонгогч ашигласны дараа (Санта - Сан+FVS+та, Наруто - Нару+FVS+то)
  8. Гадаад үгэнд ордог “h” (сэтэрхий) үсгийн өмнө болон хойно (Атхен, Бахта)
  9. “Е” эгшгийн дараах болон хувилбар сонгогч ашиглан бичсэн үсэг, түүний дараах нэгээс дээш тооны гийгүүлэгчийн дараа (Пуерто, Инстаграм, камүста , Сепүлтүра г.м.)
  10. Дүрмийн дагуу А, О, У эгшгийн дараа автоматаар гарсан шилбэтэй “Ү” эгшгийн дараа (аүто г.м.)
  11. Дүрмийн дагуу автоматаар бичигдсэн дусалтай “Н” үсгийн дараа (Центавр)
 2. “Н” гийгүүлэгч дараах тохиолдолд дусалтай болно. Үүнд:

  1. Хоёр гийгүүлэгчийн дунд орсон тохиолдолд дусалтай болно (Сарнс)
  2. “Е” эгшгийн дараа (Денвер, цемент, бенз)
  3. Хувилбар сонгогч ашиглан бичсэн үсгийн дараа (Арүнта)
 3. Үгийн дунд шилбэтэй “Ү” бичихэд дараах тохиолдолд хувилбар сонгогч ашиглахгүй. Үүнд:

  1. Хувилбар сонгогч ашиглан бичсэн шилбэтэй “Ү” эгшгийн дараа (Фэйсбүүк – Фэйсбү+FVS+үк г.м.).
  2. Хувилбар сонгогч ашиглан бичсэн “Т” үсгийн дараа (Статус – Стат+FVS+үс г.м.)
  3. “Е” эгшгийн өмнө болон хойно (Еүроп, Сеүл, Венесүел г.м.)
  4. “Е” эгшгийн дараах нэгээс дээш тооны гийгүүлэгчийн дараа (Сепүлтүра)
  5. “h” үсгийн өмнө болон хойно (Нарүhел, Ар г.м.)
  6. Үгийн эхэнд орсон “Т” үсгийн дараа орсон гийгүүлэгчийн хойно (трүба)
  7. А, О, У эгшгийн дараа (аүто, роүд г.м.)
 4. Сэнжтэй шилбэ буюу “Д” гийгүүлэгчийг бичихэд дараах тохиолдолд хувилбар сонгогч ашиглахгүй. Үүнд:

  1. Үгийн эхэнд орсон “Д” гийгүүлэгчийн дараа “Е” эгшиг орсон бол (Дели, демократ, Денвер г.м.)
  2. Хувилбар сонгогч ашиглан бичсэн дусалтай “Н” гийгүүлэгчийн дараа (Рембрандт, Анд, Холланд г.м.)
  3. Хувилбар сонгогч ашиглан бичсэн үсгийн дараа, үгийн төгсгөлд (Дарүд)
  4. "Е" үсгийн дараа үгийн төгсгөлд (интермед)
  5. Үгийн эхэнд "Д" + гийгүүлэгч + эгшиг гэсэн бүтэцтэй байвал "Д" үсэг нь сэнжит шилбэ болох. Жишээ: дружба
  6. "-үд" буюу шилбэтэй “Ү”-ийн дараа орсон төгсгөлийн “Д” сэнжтэй шилбэ болох. Жишээ: роүд
 5. Үгийн эхэнд “Г + гийгүүлэгч + А/О/У” гэсэн бүтэцтэй үгийг бичих үед “Г” гийгүүлэгч эм хувилбарт шилжинэ (гвард, Гданьск, глобус, грамм, агшин (гшан) гэх мэт).
 6. Үгийн төгсгөлд орсон “О” дараах тохиолдолд дан гэдэс болж хувирна. Үүнд:

  1. Хувилбар сонгогч ашиглан бичсэн битүү “Т” үсгийн дараа (Сато)
  2. Дүрмийн дагуу автоматаар бичигдсэн битүү “Т” үсгийн дараа (аүто – энэ үгийг бусад тигээр бичихэд гурван удаа хувилбар сонгогч ашиглах бол МонголТолбоор бичихэд огт хувилбар сонгогч ашиглахгүй)
  3. Үгийн төгсгөлд гийгүүлэгчийн дараа (Кино, Кило)

Дараах тохиолдолд хувилбар сонгогч ашиглана
 1. Зөвхөн үгийн дунд болон үгийн төгсгөлд "Г" үсгийн хувилбарт "FVS1","FVS2"-ыг ашиглаж болно. Бусад тохиолдолд зөвхөн "FVS1"-ийг ашиглана.

  1. Цагаан толгойн үсгийн тусгаар, эхэнд, дунд, адагт орох хэлбэрийг дангаар бичих
  2. Зарим тусгай бичлэгтэй үгийн эхэнд, дунд, төгсгөлд орох зарим үсгийн хэлбэрийг өөрчлөх
  3. Хоёр буюу түүнээс дээш үгээс бүтсэн хүний нэр, газар ус болон оноосон нэрийн 2-р үгэнд "Ө", "Ү"-г шилбэтэй гаргах
  4. Гадаад үгэнд орох "Ү", "Н", "Х","Г","Т","Д" зэрэг үсгийн хэлбэрийг солих
  5. Үгийн төгсгөлд орох "Б","С" үсгийг хуучны сударт тэмдэглэх хэлбэрийг

Монгол бичгийн цагаан толгойн үсгийн зурлагын толийг эндээс харна уу.

Монгол бичгээр бичихэд анхаарах дүрмүүд


Хоёрдугаар үед Ө, О эгшиг ордоггүй


Эртний монгол хэлэнд үгийн нэгдүгээр үеэс хойш Ө, О эгшиг ордоггүй байсан учраас тэрхүү уламжлалаар орчин цагийн монгол хэлний үгийн нэгдүгээр үеэс хойш орсон О, Ө-г монгол бичигт У, Ү эгшгээр уншиж галигладаг билээ. Жишээ нь: орон - orun, өрөм - őrűm-e, монгол - монггул гэх мэт.

Эх сурвалж: Монгол бичгийн зөв бичихзүйн толь
(Шинээр журамласан толь). 29-р хуудас. УБ, 2012

С, Д гийгүүлэгчийн дараа орох Г үсгийн тухай


Хуучин монгол бичгийн хэлэнд хубисхал, амисхул, удуридхал, худхуху, дасхаху, урусхаху, эгүсхэл, сэдхил гэх зэрэг олон тооны үгсийн -хал, -хул, -ху, -ха, -хэл, -хил дагавраар бичдэг боловч орчин үеийн хэлэнд хувьсгал, амьсгал, удиртгал, хутгах, дасгах, урсгах, үүсгэл, сэтгэл гэх зэргээр уг дагаврыг Г үсгээр бичих болсон ...

Эх сурвалж: Дунд сургуулиудад үзэх
Монголын уйгаржин бичиг. 31-р хуудас. УБ, 1965

Дээр дурдсан баримтыг үндэслэн С, Д гийгүүлэгчийн дараа Г буюу Х үсэг бичих тохиолдолд зөвхөн Х гийгүүлэгчийг сонгож бичнэ үү. Жишээ нь: хубисхал, дасхал, сэдхил, тэдхүлгэ гэх мэт.

Й үсэг эгшгээр амилуулах


“Нохай”, “ой” гэх зэрэг үгийн эцсийн Й-г И үсэг, энэ бол хос эгшиг гэж үздэг явдал эрдэм шинжилгээний бичиг сударт ч буй. Чингэвээс уул үгсийг чинагш үе уртасгахад уг баримт нь илэрдэг юм. Жишээ нь: ой-ойилгаху, гахай-гахайитаху гэхэд А, О-гийн дараа Й гийгүүлэгч байсан нь бүрэн нотлогдож баймуй. Харин орчин үеийн монгол хэлэнд хос эгшиг болсон нь гарцаагүй юм.”

Дүрмийн эх сурвалж: Х. Далхжав. Дунд сургуулиудад үзэх
Монголын уйгаржин бичиг. 27-р хуудас. УБ, 1965

Мөн давхар шилбэ бичих тохиолдолд эхний шилбийг Й гийгүүлэгчээр, үгийн төгсгөлд эгшгийн дараах Й-г мөн адил Й гийгүүлэгчээр бичнэ. Жишээ: сайин, нохай гэх мэт.


И, Й хоёр үсгийн үгийн эцэст ордог хэлбэр нь ижил. Үүнийг хэрхэн мэдмүй хэмээвээс И бол эгшиг үсэг болох тул ямагт гийгүүлэгчийн дараа, харин Й бол гийгүүлэгч үсэг болох тул ямагт эгшгийн дараа бичигддэг. Жишээлбээс: “мори” гэдэг үгийн Р үсгийн дараах хумс бол И, харин “нохай” гэдэг үгийн гуравдугаар шүд бол эгшиг А болох тул түүний дараах хумс бол Й үсэг болмой.


Responsive image

Үгийн эхэнд болон үгийн эхний үеийн шилбэтэй Ү үсгийн дараа, мөн “найма” (найм) гэх зэрэг цөөн тооны үгэнд Й гийгүүлэгчийн дараах И эгшгийг хасаж бичдэг заншилтай. Жишээлбээс: үйлэдбүри, үймэхү, үйлэ, үйсү гэх зэрэг.

Эх сурвалж: Х. Далхжав. Дунд сургуулиудад үзэх
Монголын уйгаржин бичиг. 32-р хуудас. УБ, 1965

Гадаад үгийг О эгшгээр төгсгөх


Хоёрдугаар үеэс хойш О эгшиг ордоггүй гэсэн дээрх дүрэмтэй уялдан гадаад үгийн төгсгөлд гийгүүлэгчийн дараа орсон О эгшиг нь хувилбар сонгогч ашиглах шаардлагагүй дан гэдэс болж хувирч байгааг анхаарна уу. Жишээ нь: кино, кило гэх мэт.

Гадаад үгэнд Е эгшигтэй хослох үсгийн хувирлууд


Гадаад үгэнд “Е” эгшгийн өмнөх болон дараа орсон "Н","Т","Ү" үсэгнүүд, мөн хувилбар сонгогчийн дараа орсон "Т","Ү" үсэгнүүд гадаад үгэнд ордог хэлбэрээр хувирч байгааг анхаарна уу.

Цахим орчинд монгол бичгийн дүрмээ ягштал баримтлан бичиж хэвших нь мэдээллийн орон зайд үүссэн өгөгдлийн сан, бусад мэдээллийн вэб хуудас, блог зэргээс хайлт хийхэд хүндрэлгүй зөв илрэх ач холбогдолтойг онц анхаарах хэрэгтэй.

Фонтын форматын тухай,
хаана хэзээ хэрэглэх вэ?


 • ТTF - (True Type Format) өргөтгөлтэй фонтыг вэб хуудасны баримт боловруулахад тохиромжтой, хэвлэмэл материалд дутагдалтай тал нэлээд бий. WOFF фонттой хавсаргаж вэб хуудсанд ашиглана.

 • ОTF - (Open Type Format) өргөтгөлтэй фонтыг баримт боловсруулах, сонин, сэтгүүл, хэвлэмэл материал боловсруулахад өргөн хэрэглэнэ. OTF фонт нь сүүлийн үеийн шинэ фонтын технологийг агуулсан байдаг учраас TTF фонтоос олон давуу талтай. Жишээ нь: Word2010-аас хойш хувилбар дээр тексийг "Bold" руу хувиргаж турш.

 • WOFF - (Web Open Font Format) өргөтгөлтэй фонтыг вэб хөтөч дээр онлайн баримт мэдээлэл гаргахад тохиромжтой, файлын хэмжээ нь OTF төрлийн фонтоос 40 хувь бага зай эзэлдэг. Интернэтийн агуулгын 90 хувьд нь энэ фонт форматыг ашиглаж байна.

Фонт татах

Хэлэлцүүлэг


Хажуугийн Нэвтрэх сонголтоор орж
Facebook, Twitter, Google хаягаараа санал сэтгэгдлээ үлдээнэ үү!

comments powered by Disqus